608 930 088

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD


Provozovna: Chaloupka Mezná – Stará škola, Mezná 8, 405 02 Hřensko

Telefon / mobil: +420 730 187 693

Provozovatel: Brandimo s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 IČ: 07891784 DIČ: CZ07891784

Provoz celoroční, provozní doba nonstop bez recepce.

Vážení a milí hosté,  srdečně Vás vítáme v naší chaloupce a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.


1. Po příjezdu host předloží provozovateli popř. zodpovědnému pracovníkovi svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od vstupní branky a hlavních vchodových dveří a host osobně převezme veškeré vybavení a bude poučen o provozu wellnessu. Poté bude ubytován.

2. Host užívá chaloupku po sjednanou dobu.

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat mu příplatek 500,- Kč (nebo 20,- EUR) za pozdní check-out. V případě, že je chaloupka již dříve rezervovaná, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby chaloupka mohla být uklizena a užívána hostem, který si ji rezervoval. a.

4. V den nástupu na ubytování je chaloupka předávána v 16:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pozdější check-in je možný pouze po předešlé dohodě a písemném potvrzení ze strany pronajímatele. Nejpozději však do 20:00 hodin.

5. Za klenoty, peníze a jiné cennosti provozovatel odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty provozovatelem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

6. Provozovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli do úschovy.

7. V prostorách chaloupky nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

8. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a používat domácí obuv. Za způsobené škody včetně znečištění interiérů chaloupky z důvodů nepřezouvání se při vstupu do vnitřních prostor generující vyšší než běžné nároky na úklid, odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 2.000,- Kč nebo 80,- EUR.

9. Ve všech prostorách chaloupky není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, apod.).

10. Přijímání návštěv v prostorech chaloupky je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli penzionu.

11. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

12. Host je povinen při odchodu z chaloupky stáhnout povlečení ze všech použitých postelí a společně s ručníky a utěrkami je umístit k pračce v suterénu chaloupky. Dále uvést prostory chaloupky do stavu v době převzetí. Zejména umýt nádobí a vyklidit myčku, povést běžný úklid všech prostor – zamést a v případě potřeby vytřít podlahu. Vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.

13. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.

14. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech prostorách chaloupky.

15. V chaloupce není dovoleno ubytování zvířat bez předchozího souhlasu provozovatele.

16. Za ubytování je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Host obdrží fakturu či jiný daňový doklad za přijatou platbu elektronicky emailem.

17. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci podle požadavků.

18. V případě objednaného provozu pivního výčepu zodpovídá za jeho bezpečný a čistotný provoz. V případě poškození výčepní stolice či prostoru v okolí umístění odpovídá host za vzniklou škodu v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 1.000,- Kč nebo 40,- EUR.

19. Všechny pokoje a vnitřní prostory chaloupky jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte.

20. Při použití vířivky a sauny prosíme o dodržování hygienických předpisů a technického manuálu.

21. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými hlavicemi/ventily, proto je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání.

22. Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

23. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu. Věříme a doufáme, že se vám pobyt u nás na chaloupce líbil a budete se rádi vracet.


Na Mezné dne 25. 7. 2020 Michal Špaček, Brandimo s.r.o.