608 930 088

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD


Provozovna: Chaloupka Mezná – Stará škola, Mezná 8, 405 02 Hřensko

Telefon / mobil: +420 730 187 693

 

Provozovatel: Brandimo s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 IČ: 07891784 DIČ: CZ07891784

 

Provoz celoroční, provozní doba nonstop bez recepce.

 

Vážení a milí hosté,  srdečně Vás vítáme v naší chaloupce a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.


 

1. V den nástupu na ubytování je chaloupka použitím unikátního kódu k elektronickému zámku, který host obdrží spolu s dispozicemi, zpřístupněna od 16:00 hodin. Výrazně pozdější nástup je nutné dostatečně včas konzultovat s pronajímatelem. Nejpozdější příjezd je do 20:00 hodin.

 

2. Host užívá chaloupku po sjednanou dobu.

 

3. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán jinak, ukončuje host pobyt do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je provozovatel oprávněn účtovat mu příplatek 500,- Kč (nebo 20,- EUR) za pozdní předání. V případě, že je chaloupka již dříve rezervovaná a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si provozovatel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby chaloupka mohla být uklizena a užívána hostem, který si ji rezervoval.

 

4. Za klenoty, peníze a jiné cennosti provozovatel odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty provozovatelem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.

 

5. Provozovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli do úschovy.

 

6. V prostorách chaloupky nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení ani  provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

 

7. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a používat domácí obuv. Za způsobené škody včetně znečištění interiérů chaloupky z důvodů nepřezouvání se při vstupu do vnitřních prostor generující vyšší než běžné nároky na úklid, odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 2.000,- Kč nebo 80,- EUR.

 

8. Ve všech prostorách chaloupky není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, apod.).

 

9. Přijímání návštěv v prostorech chaloupky je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli penzionu.

 

10. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 

11. Host je povinen před předáním uklizené chaloupky v poslední den pobytu stáhnout povlečení ze všech použitých postelí a společně s ručníky a utěrkami je umístit k lednicím ve vstupní hale. Dále uvést prostory chaloupky do stavu v době nástupu. Zejména umýt nádobí a vyklidit myčku, povést běžný úklid všech prostor – zamést a v případě potřeby vytřít podlahu. Vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře. Host je povinen v den ukončení pobytu do 10:00, pokud není dohodnuto jinak, předat chaloupku  osobně pověřenému správci a uhradit poplatky za energie dle ceníku na www.chaloupkamezna.cz   

 

12. Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.

 

13. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých ve všech prostorách chaloupky.

 

14. V chaloupce není dovoleno ubytování zvířat bez předchozího souhlasu provozovatele.

 

15. Za ubytování je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak. Host obdrží fakturu či jiný daňový doklad za přijatou platbu elektronicky emailem.

 

16. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci podle požadavků.

 

17. V případě objednaného provozu pivního výčepu zodpovídá za jeho bezpečný a čistotný provoz. V případě poškození výčepní stolice či prostoru v okolí umístění odpovídá host za vzniklou škodu v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození, min. však 1.000,- Kč nebo 40,- EUR.

 

18. Všechny pokoje a vnitřní prostory chaloupky jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte.

 

19. Při použití vířivky a sauny prosíme o dodržování hygienických předpisů a technického manuálu.

 

20. Topná tělesa v pokojích jsou osazena termostatickými hlavicemi/ventily, kterými je možné regulovat teplotu ve všech prostorách jednotlivě dle Vašeho přání. Centrální regulaci teploty lze provádět kulatým termostatem na stole v jídelně. Je zakázána jakákoliv manipulace s el. kotlem.

 

21. Prosíme o dodržování nočního klidu od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.

 

22. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu. Věříme a doufáme, že se vám pobyt u nás na chaloupce líbil a budete se rádi vracet.


 

 

Na Mezné dne 28. 2. 2023  Michal Špaček, Brandimo s.r.o.